>
Fa   |   Ar   |   En
   متوازن سازی مجدد پرتفوی دارایی ها بر مبنای رویکرد فازی  
   
نویسنده امیرحسینی زهرا ,شعبانی برزگر لاله
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:255 -270
چکیده    در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد کردن سطوح انتظارات ذهنی سرمایه گذاران، کارایی مدل را طی دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به خوبی می تواند سطوح ذهنی مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازدهی مورد انتظار، ریسک و نقدشوندگی، به منظور متوازن سازی مجدد پرتفوی سرمایه‌گذار ی که بکار گرفته شده است را نشان دهد.
کلیدواژه پرتفوی ,بازده ,ریسک ,نقدشوندگی ,متوازن سازی مجدد پرتفوی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی tulip6327@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved