>
Fa   |   Ar   |   En
   بی قاعدگی های بازار سرمایه و انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده نایب زاده شهناز ,محمودی کهنی قدسیه
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:15 -28
چکیده    مطالعات زیادی بی قاعدگی های بازارهای مالی و ناکارایی بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده اند، نتایج با به چالش کشیدن فرضیه بازار کارا، بیانگر این مطلب است که سرمایه گذاران قیمت سهام شرکتهایی که در دوره‌ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی بر آورد می کنند ولی پس از گذشت زمان بازار به اشتباه خود پی می برد و قیمت ها به حالت تعادل بر می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود واکنش بیش از اندازه با استفاده از بازده غیر عادی انباشته، در بورس اوراق بهادار تهران و ارایه یک استراتژی جدید برای انتخاب پرتفوی بهینه است.در راستای دستیابی به هدف تحقیق، اطلاعات هشت ساله (89-82) 60شرکت، که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری برابری میانگین ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که قیمت سهام شرکتهایی که در گذشته دارای بازده غیر عادی انباشته بالاتری (پایین تری) بوده اند، بیش از واقع (کمتر از واقع) قیمت گذاری شده است و سهام آنها در بلند مدت بازده پایینی (بالایی) را کسب خواهد نمود؛ این نشان دهنده وجود واکنش بیش از اندازه سهامداران به قیمت سهام است. و توجه به این عامل در انتخاب سبد سهام، به سود آوری پرتفوی منتج می شود.
کلیدواژه واکنش بیش ازاندازه ,بی قاعدگی های بازار ,راهبرد سرمایه گذاری معکوس ,پرتفوی بهینه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشگاه آزاداسلامی، واحد یزد،گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, دانشگاه آزاداسلامی، واحد یزد،گروه حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved