>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران  
   
نویسنده نیکومرام هاشم ,فراهانی آزاده
منبع دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:61 -82
چکیده    پژوهش حاضر در نظر دارد که مهارت های به گزینی اوراق و زمانسنجی بازار مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در ایران به وسیله ارزیابی عملکرد 5 صندوق سرمایه گذاری مشترک به عنوان نمونه، در بازه زمانی ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1393 بررسی کند. مدل های استفاده شده برای قضاوت در مورد توانایی به گزینی اوراق، تک عاملی(معیار جنسن) و چهار عاملی کارهارت است. توانایی زمانسنجی بازار نیز با استفاده از مدل ترینر مازوی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات پژوهش، از روش رگرسیون داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، بر طبق مدل تک عاملی(معیار جنسن)، تنها در یک صندوق آن هم در سطح اطمینان90 %، به گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95%، به گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت نیز، تنها در یک صندوق آن در سطح  اطمینان 93%، به گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95% به گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. زمانسنجی بازار در 4 مورد از 5 نمونه به  صورت معنی دار دیده شد که متاسفانه هر 4 مورد منفی بودند.
کلیدواژه صندوق سرمایه گذاری مشترک ,به گزینی اوراق ,زمانسنجی بازار ,مدل تک عاملی (معیار جنسن) ,مدل چهار عاملی کارهارت ,مدل ترینر مازوی ,سری زمانی ,رگرسیون
آدرس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی farahani_azade@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved