>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل ساختاری بر بازدهی غیر متعارف عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده نجفی مقدم علی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:1 -15
چکیده    این تحقیق با هدف بررسی برخی از متغیرهای ساختاری چون نوع صنعت ، سن شرکت در زمان عرضه ، ارزش بازاری ، نوع عرضه از نظر دولتی یا خصوصی بودن  و نیز شرایط بازار از نظر رکود یا رونق  روی بازدهی های غیر متعارف عرضه های اولیه در بازار بورس تهران انجام شد . در این تحقیق ابتدا مطالعات انجام شده در حوزه مورد بررسی واقع شد و بعد از انتخاب متغیرهای توضیحی مناسب مدلهای اصلی جهت آزمون فرضیات انتخاب شد.در بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده تنها متغیر نوع صنعت بر بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه در دوره های مختلف (روز اول، روز سوم و ماه اول ) بی تاثیر بود . همچنین متغیر سن شرکت دارای رابطه منفی با بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه است یعنی وقتی بازار عرضه اولیه از تب اولیه خود می افتد و خریداران به عوامل ساختاری توجه می کنند ، هرچه سن شرکت از زمان تاسیس آن بیشتر گذشته باشد ، با توجه به مشخص تر شدن شرایط عملیاتی آن، بازدهی غیر متعارف آن کمتر است. مشابه سن شرکت  همین نتیجه برای متغیر اندازه نیز وجوددارد . در رابطه با متغیر نوع عرضه مشخص شد که عرضه های دولتی عموما بازدهی های غیر متعارف آن کمتر است یا به عبارت دیگر دولت (خصوصی سازی) شرکتها را نیز چندان ارزان به عموم واگذار نکرده است.
کلیدواژه عرضه اولیه ,بازدهی غیر متعارف ,عوامل ساختاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی alinajafimoghadam@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved