>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران  
   
نویسنده زمردیان غلامرضا ,حنیفی فرهاد ,محبوبی بابک
منبع دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:223 -243
چکیده    سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً  ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیاً در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثاً نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و  موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.
کلیدواژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ,بازار مالی ,نرخ ارز حقیقی ,Ardl ,نرخ تعرفه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved