>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تامین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش  
   
نویسنده اخوان پیمان ,شهابی پور علی ,حسنوی رضا
منبع مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1397 - دوره : 34-1 - شماره : 2/1 - صفحه:65 -76
چکیده    ارتباط بین سازمان و تامین‌کنندگان بخش مهمی از زنجیره‌ی ارزش سازمان را تشکیل می‌دهد. این قسمت از زنجیره برای مطالعه‌ی جریان دانش انتخاب شده است. این مقاله به دنبال بررسی این مطلب است که جریان دانش بین سازمان و تامین‌کنندگان چگونه می‌تواند بر روی توسعه‌ی قابلیت‌های تامین‌کنندگان تاثیر بگذارد؟ و چه جریان دانش‌هایی از نظر اهمیت و کارایی، بیشترین تاثیر را خواهند داشت و روی چه روش‌هایی باید سرمایه‌گذاری کرد؟ پرسش‌نامه‌ی تهیه شده توسط تامین‌کنندگان حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی تکمیل شده و از روش کمینه‌ی مربعات جزئی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. وقتی روش کمینه‌ی مربعات جزئی به سازه‌های انعکاسی اعمال شود، به بی‌ثباتی در تخمین‌های ضرایب مسیر منجر می‌شود. با توجه به آخرین اصلاحات روش کمینه‌ی مربعات جزئی، c‌o‌n‌s‌i‌s‌t‌e‌n‌t p‌l‌s به جای روش‌های قبلی استفاده و مدل ساختاری تایید شد. تحلیل ماتریس عملکرد کارایی برای اولویت‌بندی سیزده فعالیت دانشی به کار برده شد. بر پایه‌ی این تحلیل، در بیشتر شرکت‌ها تصمیم مدیریت برای بهبود جریان دانش در خصوص فرایندهای ساخت و توسعه توجیه بیشتریدارد. همچنین استقرار سامانه‌های مدیریت روابط مشتریان ضروری‌تر از سایر اقدامات است.
کلیدواژه جریان دانش، توسعه‌ی تامین‌کنندگان، روش حداقل مربعات جزئی، تحلیل ماتریس عملکرد کارایی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی hosnavi@mut.ac.ir
 
   P‌R‌E‌S‌E‌N‌T‌A‌T‌I‌O‌N O‌F A N‌E‌W A‌P‌P‌R‌O‌A‌C‌H F‌O‌R R‌O‌B‌U‌S‌T E‌S‌T‌I‌M‌A‌T‌I‌O‌N O‌F V‌A‌R: A C‌O‌M‌P‌A‌R‌A‌T‌I‌V‌E A‌P‌P‌R‌O‌A‌C‌H  
   
Authors Shahabipour A. ,Akhavan P. ,Hosnavi R.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved