>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب محدوده پارکینگ و برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی با هدف بیش‌ترین سودرسانی در کمترین تلفات شبکه با حضور بارهای مهم  
   
نویسنده تورانی مهدی
منبع كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 14 - صفحه:1 -10
چکیده    خودروهای الکتریکی از فن آوری های مهمی هستند که در بستر شبکه هوشمند، امکان استفاده از آن ها به صورت مطلوب فراهم آمده است. این خودروها می توانند منشا بسیاری خدمات برای شبکه باشند. برای ایجاد مطلوبیت در صاحبان خودروها جهت مشارکت در طرح های پیشنهادی شرکت برق، بایستی شرایط و جذابیت کافی به وجود آورده شود. ازجمله این شرایط سودرسانی اقتصادی است. از طرفی دیگر به خاطر انتقال خودروها به پارکینگ مخصوص، مسافت پیموده شده خودروها تا این پارکینگ ها باید تا حد امکان کاهش یابد. در سمت شرکت برق نیز، برنامه ریزی شارژ و دشارژ باید به نحوی باشد که اهداف شبکه تامین شود. این برنامه ریزی تابع خودروهای موجود در هر پارکینگ است. از همین رو، در این مقاله با استفاده از محدوده بندی بهینه مراجعه خودروها به هر پارکینگ و نیز برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروها، به افزایش سودرسانی به صاحبان خودرو و شرکت، با کمترین تلفات ممکن و کاهش مسافت پیموده شده خودروها تا پارکینگ پرداخته می شود. در ادامه با توجه به حساسیت ویژه و اهمیت بارهای مهم مانند مرکز اقتصادی، درمانی و یا امنیتی، تاثیر مکان این نوع بارها بر محدوده بندی پارکینگ و برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروها بررسی می گردد.
کلیدواژه بارهای مهم، سودرسانی اقتصادی، خودروهای الکتریکی، کاهش خاموشی بارهای مهم، کاهش مسافت پیموده شده تا پارکینگ، محدوده پارکینگ
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده فنی و مهندسی فردوس, ایران
پست الکترونیکی tourani.mahdi@birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved