>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سیستم اطلاعات حسابداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی- تدوین مدل swot  
   
نویسنده یوخنه القیانی ماریام ,خدادادی مریم
منبع كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 14 - صفحه:70 -81
چکیده    پژوهش پیش رو با هدف بررسی ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و تهیه ماتریس swot با درنظرگرفتن نقات قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای ارتقای سیستم مذکور انجام شد. بازه زمانی پژوهش دوره یکساله 1396 و قلمرو مکانی، حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، نواحی چهارگانه شهر ارومیه و نواحی شهرستان های استان بود. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفیموردی بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات آن آمیزه ای از ابزار کتابخانه ای و میدانی بود. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و پرسشنامه بود. 100 پرسشنامه درون سازمانی و 16 پرسشنامه برون سازمانی در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها، توزیع شد که 84 پرسشنامه درون سازمانی و 11 پرسشنامه برون سازمانی قابلیت بررسی داشت. نتیجه بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل آماری و نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس و مینی تب مشخص نمود که سیستم اطلاعات حسابداری شرکت اطلاعات مفیدی را که حائز ویژگی های کیفی مورد نیاز تصمیم گیری مدیران درون سازمانی است فراهم می نماید اما در بخش برون سازمانی اینچنین نبود. بعلاوه، رشته تحصیلی مدیران در میزان استفاده آنان از اطلاعات حاصل از سیستم موثر می باشد. بابکارگیری مدل شه نتیجه گردید که پذیرش مناسبی در راستای ارتقاء سیستم اطلاعات حسابداری و توانایی نسبتا مناسبی مشهود است لیکن اختیار چندانی وجود ندارد. در نهایت مدل swot و راهبردهای استراتژیک مبتنی برآن تدوین گشت، بطوریکه فرصت ها بر تهدیدهای ارتقای سیستم غلبه داشت درحالیکه نقاط قوت و ضعف هم ارز بودند.
کلیدواژه ستم اطلاعات حسابداری، ویژگی های کیفی، ماتریس swot، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, آموزشکده سما ارومیه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه ریاضی, ایران
پست الکترونیکی m.khodadadi@iaurmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved