>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری گیاهان زراعی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:5


  tick  ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی ارقام سویا در واکنش به بیماری پوسیدگی ذغالی طی مراحل رشد - صفحه:63-73

  tick  افزایش فعالیت ژن کیتیناز قارچ Trichoderma Harzianum با استفاده از جهش القایی ناشی از پرتو گاما - صفحه:33-40

  tick  الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران - صفحه:23-31

  tick  بررسی الگوی بیان ژن کد کننده آنزیم S-Like Rnase در مقابله با برخی بیماری‌ های قارچی در گندم نان - صفحه:85-92

  tick  بررسی بیان ژن کوماریل کوآنزیم آ- 3-هیدروکسیلاز در انشعابات مختلف ریشه برنج در پاسخ به شوری - صفحه:139-146

  tick  بررسی تغییر بیان Micrornaهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی Spl برنج در پاسخ به تنش خشکی - صفحه:105-115

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پوشینه ‌دار و بدون پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر مولکولی (Ssr) - صفحه:103-111

  tick  بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium Persicum (Boiss.) B. Fedtsch) - صفحه:53-61

  tick  بررسی قرابت دو گندم پوشینه دار با گندم های تتراپلوئید و هگزاپلوئید - صفحه:75-82

  tick  تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانی Mir398 در گیاه آفتابگردان - صفحه:49-59

  tick  تجزیه مکان ‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌ های تحمّل به شوری در جو (Hordeum Vulgare L) - صفحه:117-127

  tick  تولید پروتئین دوگانه Espa- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana Tobbacum) - صفحه:1-9

  tick  شناسایی Microrna های مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد - صفحه:93-102

  tick  شناسایی آلل های کنترل کننده صفات مهم زراعی انتقال یافته از Hordeum Spontaneum تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:41-48

  tick  شناسایی ژن‌ های مقاومت به زنگ‌ های گندم (Lr26، Sr31، Yr9) با استفاده از Pcr اختصاصی - صفحه:129-138

  tick  مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه های مختلف نعناع با استفاده از نشانگر Issr - صفحه:11-21
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved