>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری گیاهان زراعی   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  اثرات موتاژن Ems بر القا جنین زایی میکروسپور و باززایی گیاهان هاپلویید در کلزا(.Brassica Napus L) - صفحه:61-68

  tick  ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در ژنوتیپ های گندم دوروم و نان - صفحه:33-41

  tick  انتقال ژن Fstri101 کدکننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium Sporotrichioidesبه گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول - صفحه:25-32

  tick  انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپهای برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی Aflp - صفحه:53-60

  tick  بررسی تاثیرات پرتو گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنتاگونیستی قارچ Trichoderma Harzianum - صفحه:109-117

  tick  بررسی مکانیزمهای بیوشیمیایی مقاومت به کمبود فسفر در برنج در مسیر گلایکولیز - صفحه:1-14

  tick  تاثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک اسید در ریشه های مویین گیاه کاسنی - صفحه:69-76

  tick  تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز (At.Tc) در گیاه توتون (Nicotiana Tabacum L.) - صفحه:149-156

  tick  تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتیین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی - صفحه:119-131

  tick  تولید گیاهان هاپلویید Cucurbita Pepo L. از طریق القای بکرزایی توسط گرده های پرتوتابی شده با اشعه گاما - صفحه:99-108

  tick  کاربرد نشانگرهای ریزماهواره مبتنی بر ژنوم و ترانسکریپتوم در حفاظت و مدیریت ذخایر توارثی برخی از گیاهان زراعی و باغی ایران - صفحه:133-148

  tick  کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن Hpt در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک Rnai - صفحه:43-52

  tick  مطالعه کاریولوژیکی ژنوتیپهای چای (.Camellia Sinensis L) موجود در ایران - صفحه:87-97

  tick  مکانیابی ژنتیکی خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه مرتبط با سیستم آمیزشی در برنج - صفحه:15-24

  tick  همسانه سازی پیشبر 2a11 گیاه گوجهفرنگی و بررسی بیان موقت با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن - صفحه:77-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved