>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهداشت و درمان   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:4


  tick  ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل - صفحه:53-63

  tick  ارائه و آزمون الگویی برای تبیین تقاضای القایی پزشک در ایران - صفحه:29-40

  tick  ارزیابی وضعیت سیستم کنترل‌های داخلی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر تهران پس از اجرای نظام نوین مالی - صفحه:7-19

  tick  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:21-28

  tick  بررسی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394) - صفحه:91-102

  tick  بررسی کشش درآمدی مخارج سرانه بهداشتی در کشورهای گروه دی هشت: رویکردهای رگرسیون انتقال ملایم پانلی (Pstr) و رگرسیون متوسط میان گروهی (Mg) - صفحه:75-89

  tick  مدل‌سازی ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات درمانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) - صفحه:41-52

  tick  مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل‌های بیمه سلامت - صفحه:65-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved