>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر اختلالات خواب و کیفیت زندگی شهروندان شهر شیراز - صفحه:58-66

  tick  بررسی آلودگی صوتی و افت شنوایی ناشی از آن در کارگران یکی از صنایع سرامیک سازی - صفحه:37-46

  tick  بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی اولویت ‌بندی شده و کاهش سطح ریسک در یکی از کارخانه‌های روغن خوراکی تهران - صفحه:47-57

  tick  بررسی شیوع جراحت با سوزن و اشیاء برنده در نیروهای خدماتی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد - صفحه:9-17

  tick  بررسی شیوع دردهای اسکلتی- عضلانی قالی‌بافان زن و ارتباط آن با میزان روشنایی در کارگاه ‌های قالی ‌بافی شهرستان بیجار - صفحه:27-36

  tick  بررسی میزان آگاهی از اصول ارگونومی و عملکرد به آن در میان دندانپزشکان شهر یزد در سال 1394 - صفحه:67-75

  tick  بررسی وضعیت ایمنی و انجام مداخله جهت ارتقاء آن در کارگاه ها و آزمایشگاه دانشگاه هنر اصفهان در سال 1393 - صفحه:18-26

  tick  تغیرات پارامترهای اسپیرومتری کارگران یک صنعت شیشه سازی در یک دوره سه ساله - صفحه:1-8

  tick  قوانین و استانداردهای استرس حرارتی کلیدی برای پیشگیری از بیماری‌های ناشی از گرما - صفحه:76-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved