>
Fa   |   Ar   |   En
   ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران  
   
نویسنده برزیده مصطفی ,چوبینه علیرضا ,طباطبایی سید حمیدرضا
منبع طب كار - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:17 -27
چکیده    مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران شاغل در بیمارستان‎های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 385 نفر از پرستاران بیمارستان‎های دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به روش نمونه‎گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، شرکت نمودند. نسخه‎ فارسی پرسشنامه محتوای شغلی و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی برای جمع‎آوری داده‎ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری mann-whitney u و همچنین نرم‏افزار spss نسخه 5/11 استفاده شد.یافته‌ها: میانگین (انحراف استاندارد) ابعاد آزادی تصمیم‏گیری (50/6) 15/58، نیازهای روانشناختی (14/5) 19/38، حمایت اجتماعی (67/3) 67/22، نیازهای فیزیکی (58/2) 03/16 و عدم امنیت شغلی (85/3) 74/7 بدست آمد. ابعاد آزادی تصمیم‏گیری یا کنترل و حمایت اجتماعی در پرستاران مورد مطالعه در سطح پایین و ابعاد نیازهای روان‌شناختی، نیازهای فیزیکی و عدم امنیت شغلی پرستاران مورد مطالعه در سطح بالا قرار داشتند. نتایج نشان دادند که میانگین (انحراف استاندارد) وضعیت سلامت عمومی (93/12) 34/28 است که بیش از نقطه برش تعیین شده (23) می‏باشد. میانگین امتیاز تمامی ابعاد استرس شغلی با وضعیت کلی سلامت عمومی از لحاظ آماری ارتباط معناداری داشت.نتیجه‎گیری: در اغلب پرستاران مورد مطالعه سطح استرس شغلی بالا بود. اکثر آنها در وضعیت مشکوک به اختلال در سلامت عمومی بودند. هرگونه برنامه مداخله‏ای جهت پیشگیری از بروز اختلالات در وضعیت سلامت عمومی در پرستاران می‏بایست بر کاهش عدم امنیت شغلی و افزایش آزادی تصمیم‏گیری (کنترل) و حمایت اجتماعی (از طرف همکاران و سرپرستان) متمرکز شود.
کلیدواژه پرستار ,پرسشنامه محتوای شغلی ویرایش فارسی ,ابعاد استرس شغلی ,سلامت عمومی ,ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشجوی کارشناسی ارشد ‌ارگونومی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, عضو هیات علمی ، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, عضو هیات علمی، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved