>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تنش شغلی و سلامت عمومی راهبران قطار شهر کاشان - صفحه:31-40

  tick  ارزیابی ارگونومیک شاغلین حوزه کاربافی شهرستان میبد با استفاده از روش ارزیابی Ocra - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی کاربردپذیری یک نرم‌افزار تحت وب و تعیین همبستگی آن با فاکتور خستگی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداری یک مرکز بهداشت در شهر تهران - صفحه:41-52

  tick  بررسی تاثیر صدای مداوم بر عملکرد شغلی کارکنان صنایع داروسازی: مطالعه موردی در یک صنعت تولید آمپول و ویال - صفحه:11-22

  tick  بررسی میزان تاثیر و پایایی اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونومیک و شکایتهای اسکلتی عضلانی در بیماربران شاغل در بیمارستان شهید باهنر کرمان - صفحه:23-30

  tick  تاثیر صدا بر خستگی: بررسی میزان همخوانی بین شاخص‌های ذهنی و عینی - صفحه:53-61

  tick  رویکرد مهندسی آنتروپومتری در طراحی مفهومی بالش خواب - صفحه:74-82

  tick  پیش بینی فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:62-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved