>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر کاهش شنوایی و استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی در کارگران صنعت کاشی با استفاده از مدل بزنف  
   
نویسنده منظم اسماعیل پور محمد رضا ,فلاح مدواری علیرضا ,لعل فریدون ,سرسنگی ولی ,فلاح مدواری روح اله
منبع طب كار - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:10 -15
چکیده    مقدمه: کاهش شنوایی ناشی از صدا، کاملا قابل پیشگیری است و یکی از اقدامات کنترلی، استفاده از گوشی حفاظتی می باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر ابتلا به کاهش شنوایی شغلی کارگران و همچنین عوامل موثر بر استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی توسط کارگران مواجهه با صدای غیر مجاز می باشد.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی مقطعی بر روی 100 نفر از کارگرانی که با صدای غیر مجاز مواجهه بودند طی نمونه گیری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سازه های مدل بزنف بود که روایی و پایایی آن در این مطالعه مورد تایید قرار گرفت. همچنین ادیومتری برای هریک از کارکنان انجام و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار spss نسخه 19 انجام شد.یافته ها: طبق یافته های این مطالعه، متغیر سن و سابقه شغلی با تغییر آستانه شنوایی افراد ارتباط معناداری دارد(p<0/05). و بین آستانه شنوایی با تاهل و سطح تحصیلات پرسنل رابطه معنی داری وجود ندارد (p>0/05). همچنین بین آموزش افراد و مدت زمان استفاده از گوشی ارتباط معناداری وجود دارد(p<0/05). و بین مدت زمان استفاده از گوشی با تاهل، سطح تحصیلات، سابقه شغلی و سن افراد رابطه معنی داری وجود ندارد (p>0/05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آموزش مدل بزنف و میزان مدت زمان استفاده از گوشی کارگران با یکدیگر مرتبط هستند بنابراین بایستی در برنامه های حفاظت شنوایی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه کاهش شنوایی، گوشی حفاظتی، مدل بزنف، صنعت کاشی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مرکز تحقیقات ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران
 
   Investigation of the effective factors on hearing loss and using of hearing protection devices in tile industry workers, based on BASNEF model  
   
Authors Fallahmadvari Ali Reza ,Laal Fereidoun ,Monazzam Mohammadreza ,Fallahmadvari Rouhollah ,Saresangi Vali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved