>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نوشیدنی های مختلف بر تغییرات شاخص های نمره استرین حرارتی، ادراکی و فیزیولوژیکی در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی  
   
نویسنده دهقان حبیب الله ,سوری لکی محسن ,پورعبدیان سیامک ,حسن زاده اکبر
منبع طب كار - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:50 -58
چکیده    مقدمه: آب و الکترولیت ها برای حفظ سلامتی و کارایی افراد در محیط های شغلی گرم ضروری می باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر نوشیدنی های مختلف بر تغییرات شاخص های نمره استرین حرارتی، ادراکی و فیزیولوژیکی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 13 نفر دانشجوی مرد در شرایط گرم خشک آزمایشگاهی(دمای40 درجه سانتی گراد، رطوبت 30 درصد) انجام شد. به افراد در 3 مرحله به مدت زمان 2 ساعت یکی از مداخله گرهای آب، آب و آبلیمو و شربت آبلیمو به مقدار 400 سی سی در 4 دفعه داده شد. از بدو مواجهه با گرما هر 10دقیقه یکبار شاخص های hssi، pesi، psi، ضربان قلب و دمای دهانی افراد اندازه گیری شد. از آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و آزمون تعقیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که شاخص های نمره استرین حرارتی(p=0/001)، استرین ادراکی (p=0/001) و استرین فیزیولوژیکی(p=0/001)دارای تفاوت معنادار هنگام مصرف 3 مداخله گر بودند.نتیجه گیری: مصرف نوشیدنی ها باعث حفظ شرایط نرمال در افراد تحت آزمایش گردید. مصرف شربت آبلیمو دارای بیشترین تاثیر در کاهش میانگین نمرات هر سه شاخص نسبت به آب و آبلیمو و آب بود.
کلیدواژه نوشیدنی، نمره استرین حرارتی، استرین ادراکی، استرین فیزیولوژیکی، شرایط گرم و خشک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, گروه مهندسی بهداشت حرفه ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی, ایران
پست الکترونیکی hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir
 
   Investigating the effect of various drinks on changes in HSSI, PESI and PSI indices in hot and dry laboratory conditions  
   
Authors Hasanzadeh Akbar ,Dehghan Habibollah ,Sourylaky Mohsen ,Pourabdian Siyamak
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved