>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی مداخلات کنترل مهندسی و غیر مهندسی برسطوح ریسک مخاطرات و شاخص های ایمنی بهداشتی در یکی از صنایع سرامیک سازی  
   
نویسنده صالح فرشته ,حلوانی غلامحسین
منبع طب كار - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:71 -82
چکیده    مقدمه: توسعه فناوری بویژه در صنایع مخاطره آمیز سبب شده است که فلسفه ایمنی از رویکرد پس از وقوع به رویکرد پیش از وقوع تغییر یابد. رویکرد جدید بر پایه شناسایی وکنترل ریشه ای حوادث وبیماری های شغلی پیش از وقوع آنهاست لذا این مطالعه با هدف بررسی ومقایسه اثربخشی مداخلات کنترلی مهندسی وغیر مهندسی بر روی سطوح ریسک و شاخص های ایمنی بهداشتی در یکی از صنایع سرامیک سازی انجام پذیرفت. روش بررسی: روش بررسی این مطالعه از نوع پیش از مداخله و پس از مداخله است. پس از شناسایی وارزیابی اولیه خطرات توسط تیم کارشناسی و با استفاده از تکنیکfmea 6 بعدی، راهکارهای اصلاحی با اعمال سه روش کنترلی مهندسی، غیرمهندسی وتوام انجام و پس از گذشت 5 ماه از اجرای مداخلات ،سیستم بار دیگر ارزیابی و rpn2 بدست آمد و سطح شاخص های ریسک قبل وبعد از اجرای انواع کنترل ها بررسی گردید .یافته ها: در مجموع 163ریسک در صنعت مربوطه در 8 واحد کاری شناسایی گردید. واحد تولید بدنه با میانگین عدد ریسک 407 دارای بیشترین پتانسیل آسیب رسانی و واحد کوره با میانگین عدد ریسک 261 دارای کمترین آسیب بود. بیشترین عدد اولویت ریسک (570= rpn) مربوط به کار در ارتفاع و فعالیت روی پلت فرم اسپری بالمیل بود. بیشترین اثربخشی پس از مداخله در کاهش پارامتر احتمال 0.002 = p و اجرای مداخلات همزمان بدست آمد. بعداز اعمال مداخله سطح ریسک غیرقابل قبول با شماره 34، به حد قابل قبول و متوسط رسید.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین تاثیر کنترل های مهندسی بر روی کاهش شاخص احتمال وقوع، بیشترین تاثیر کنترل های غیر مهندسی بر بهبود کشف خطر، و بیشترین تاثیر کنترل های همزمان بر کاهش شدت خطر می باشند. اگردو موضوع هزینه و زمان برای مدیران کنترل ریسک مطرح نباشد، بکارگیری روش های کنترلی همزمان می تواند بهترین و اثر بخش ترین استراتژی مداخله باشد.
کلیدواژه ارزیابی ریسک، اقدام اصلاحی، عدد ریسک، کنترل مهندسی و غیرمهندسی، صنایع سرامیک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, گروه بهداشت حرفه ای, ایران
پست الکترونیکی halvani39@gmail.com
 
   Effect of engineering and non-engineering interventions on risk level of hazards, health and safety indicator in the Ceramics Industry  
   
Authors Saleh Fereshte ,Halvani Gholamhossein
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved