>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:9


  tick  اهمیت محتوای یادگیری: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های تحصیلی مختلف با استفاده از آموزش از راه دور به روش لایتنر پرو - صفحه:50-66

  tick  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی:یک مطالعه موردی - صفحه:34-49

  tick  بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش های ضمن خدمت بلندمدت (ادامه تحصیل): مورد معلمان ابتدایی استان تهران - صفحه:111-142

  tick  بررسی کارآمدی مدل Efqm در ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی دوره راهنمایی و متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران آن ها - صفحه:82-110

  tick  بررسی موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:143-163

  tick  مطالعه میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارایه راهکارهای مناسب برای آن - صفحه:67-81

  tick  مفهوم پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان: رویکردی تطبیقی - صفحه:9-33
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved