>
Fa   |   Ar   |   En
   احساس امنیت کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از منظر جنسیت، سن، میزان تحصیلات و میزان استفاده ( مطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس بوک)  
   
نویسنده زیویار فرزاد ,شهیر احسان
منبع رسانه و فرهنگ - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:57 -82
چکیده    با عنایت به توسعه و پیش‌رفت کاربردهای جدید فضای سایبر، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری در حال تحقق است؛ از آن جمله فیس‌بوک که به سامانه‌ای تبدیل شده است که در سراسر جهان بیش از 000/000/300/1 کاربر دارد. امنیت از مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های اصولی پایدار جامعه است. مهم‌تر از امنیت احساس امنیت است و بنابر تحقیقات قبلی محقق، یکی از مهم‌ترین علل استفادة کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی خارجی احساس امنیت است. پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخة مطالعات میدانی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط میان متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطة علی دلالت دارد. روش انجام تحقیق پیمایشی است. در این پژوهش، پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان و اساتید و فعالان حوزه‌های مرتبط و تحقیقات انجام‌شدة قبلی محقق، نخست مفهوم احساس امنیت از تراکنش‌های الکترونیکی در حکم مهم‌ترین تهدیدها برای جذب کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شناسایی شد و سپس از طریق پرسش‌نامة الکترونیکی، داده‌ها جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای مرتبط این نتیجه به دست آمد که میان جنسیت، سن و میزان استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک با احساس امنیت و آسایش کاربران شبکه‌های اجتماعی رابطة معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه شبکه اجتماعی ,فیس بوک ,احساس امنیت ,احساس آسایش
آدرس دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی, دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه پیام نور, ایران, دانش‌جوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر،, دانش‌جوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی shahir@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved