>
Fa   |   Ar   |   En
   تاویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی با تاکید بر آراء ژان لوک نانسی  
   
نویسنده دین‌پرست منوچهر ,شهبا محمد
منبع رسانه و فرهنگ - 1393 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:45 -63
چکیده    سینمای کیارستمی قابلیت بحث و بررسی موضوعات فلسفی را در نهاد خود دارد. بدین لحاظ، ژان لوک نانسی، فیلسوف فرانسوی، کوشیده‎است با نگارش کتاب بداهت فیلم، جهان فلسفی سینمای کیارستمی را مورد کاوش قراردهد. آن‌چه در این مقاله در پی آن هستیم، تبیین تاویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایۀ آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایۀ مفهوم‌های «بداهت»، «ذات واقع» و «نگاه و تصویر» است. نانسی، ضمن توصیف و تحلیل مبانی فلسفی خود، سعی دارد بر اساس شیوۀ پدیدارشناسی، سینمای کیارستمی را تحلیل کند. در این مقاله، پس از بررسی جایگاه بحث پدیدارشناسی در سینمای کیارستمی، بحث بداهت را تحلیل خواهیم‎کرد.
کلیدواژه نانسی ,کیارستمی ,فلسفه ,سینما ,تاویل ,فرهنگ ,غرب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ارشد فلسفۀ غرب، دانشگاه آزاد ، تهران مرکزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکدۀ سینما تئاتر، دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved