>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رسانه‌‌های جمعی در گرایش به هویت ملی (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)  
   
نویسنده نیازی محسن ,شفایی‌‌مقدم الهام
منبع رسانه و فرهنگ - 1391 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:99 -127
چکیده    امروزه رسانه‌‌های جمعی، به‌منزله شاه‌راه اطلاعاتی جوامع، و نقش آن‌ها در فرهنگ و ابعاد گوناگون هویت انسانی، به‌ویژه هویت ملی، مورد توجه صاحب‌‌نظران و محققان علوم انسانی ـ اجتماعی قرار گرفته است. در این ارتباط رویکردها و ره‌یافت‌‌های نظری متفاوتی عرضه شده است. نظریه ارتباطات گلوله‌‌ای بر شکل‌‌گیری هویت بر مبنای رسانه‌‌ها تاکید کرده است. دربرابر، برخی صاحب‌‌نظران به قدرت تحلیل اطلاعات و فرهنگ بهره‌‌وری از رسانه‌‌ها اشاره کرده‌‌اند. در این ‌میان، برخی نیز با عرضه رویکرد تعادلی بر نقش دوگانه و متناقض رسانه‌‌ها در شکل‌‌دهی و فرسایش هویت ملی تاکید داشته‌‌اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مقاله بررسی میزان و نوع محتوای برنامه‌‌‌‌های مورد استفاده از رسانه‌‌های تلویزیون و ماهواره و اینترنت و میزان گرایش به هویت ملی شهروندان و نیز چگونگی رابطه بین متغیرهای فوق در جامعه آماری مورد مطالعه کاشان، به‌منزله شهری سنتی و در معرض نوگرایی، است.این پژوهش از نوع مطالعه پیمایش بوده است و داده‌‌های تحقیق با استفاده از روش پرسش‌نامه توام با مصاحبه جمع‌‌آوری شده است. برای سنجش متغیرهای اصلی و وابسته تحقیق از ده گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. اعتبار و روایی طیف با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و با توجه به نتایج آزمون (84/0=a) تایید شده است. درمجموع، یافته‌‌های تحقیق و نتایج محاسبات آماری مربوطه رابطه معنی‌‌دار و مثبت بین میزان استفاده از تلویزیون و میزان گرایش به هویت ملی (252/0=tb) و نیز رابطه معنی‌‌دار و منفی بین میزان استفاده از ماهواره و اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی را به‌ترتیب با 199/0- و 271/0-=tc در سطح اطمینان 99% تایید کرده است. هم‌چنین، نتایج آزمون کای‌اسکویر معنی‌‌داری رابطه بین نوع محتوای برنامه‌‌های مورد استفاده از تلویزیون و ماهواره و اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی را تایید کرده است. نتایج تحلیل رگرسیون با ضریب بتای 276/0- تاثیر منفی متغیر میزان استفاده از ماهواره و با ضریب بتای 268/0 تاثیر مثبت میزان استفاده از تلویزیون در میزان گرایش به هویت ملی پاسخ‌گویان را نشان می‌‌دهد.
کلیدواژه اینترنت ,تلویزیون ,رسانه‌‌های جمعی ,ماهواره ,هویت ملی ,The Internet ,Tv ,Mass Media ,Satellite ,National Identity
آدرس دانشگاه کاشان, دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان , ایران, دانشگاه کاشان, کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان , ایران
پست الکترونیکی eshafaiy@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved