>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر ارتقاء آموزش سواد رسانه‌ در مدارس از دیدگاه کارشناسان کمیسیون اتحادیه اروپا  
   
نویسنده فتح آبادی بهاره ,دادگران محمد ,نصیری بهاره ,هاشمی شهناز
منبع رسانه و فرهنگ - 1398 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:167 -190
چکیده    برای داشتن مخاطبانی توانمند که هوشمندانه از رسانه‌ها استفاده می کنند؛ به ارتقاء سواد رسانه نیاز داریم. یکی از راه‌های ارتقاء سواد رسانه، توجه به ظرفیت‌ مدارس است. بسیاری از کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام‌های موثری در گسترش آموزش سواد رسانه‌ در مدارس برداشتند و از انجام اقدامات مشترک زیر نظر کمیسیون اتحادیه اروپا بهره برده‌اند. مطالعه عملکرد این کشورها سبب تقویت ادبیات موضوع و ارتقاء دانش و تجربه‌ در راستای طراحی الگویی دلخواه می‌شود. مقاله حاضر یک تحقیق کیفی با روش تحلیل تم است. در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش یعنی شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء آموزش سواد رسانه‌ در مدارس، با 11 نفر از کارشناسان سواد رسانه‌‌ای اتحادیه اروپا و نیز مرکز تماس مستقیم اتحادیه اروپا مصاحبه شده‌است. افراد به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و سوالات از طریق ایمیل ارسال گردید. مصاحبه‌های انجام شده به روش کلارک و برون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کدهای استخراج شده یا مستقیما در صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان بیان شده بود یا کدهای تلویحی بودند که توسط پژوهشگر از متن مصاحبه‌ها استخراج شدند. بر اساس نتایج این مطالعه، 6 تم اصلی شامل توانمندسازی، برنامه درسی، زیرساخت‌ها، سرمایه مالی، قانونگذاری و مشارکت اجتماعی سبب ارتقاء سواد رسانه‌ای در مدارس می‌شود.
کلیدواژه سواد رسانه‌ای، مدرسه، آموزش، اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی, ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران, سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی, ایران
پست الکترونیکی shahnaz_hashemi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved