>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی  
   
نویسنده اکبرزاده علیرضا ,معمار ثریا ,کوثری مسعود ,همتی رضا
منبع رسانه و فرهنگ - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:1 -19
چکیده    محقق در این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی تحت عنوان «رویکرد مخاطب محور» معرفی نموده است. رویکردی که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه به مخاطب دارد تا با توانمند سازی مخاطب، به او توان نقد و تجزیه تحلیل پیام را بدهد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کمی انجام شده و نتایج حاصل بیانگر آن است که با رویکردی مخاطب محور می توان در قالب راهبرد آگاه سازی و آموزش و از طریق ارتقای سواد رسانه ای به توانمندسازی مخاطب در تحلیل و تفسیر و نقد پیام پرداخت و نیز در قالب راهبرد ایجاد و تنوع سازی از تکنیک های اقناع مخاطب برای جلب نظر مخاطب و جذب مخاطب بهره برد.
کلیدواژه شبکه های اجتماعی مجازی، راهبرد، مخاطب محور، سواد رسانه ای، اقناع مخاطب
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, گروه ارتباطات, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی rhemati@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved