>
Fa   |   Ar   |   En
   بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود  
   
نویسنده صفورا محمد علی ,فهیمی فر علی اصغر ,بلادپس مجید
منبع رسانه و فرهنگ - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:129 -152
چکیده    هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان های روایت سینمایی، یعنی امکان ها و ضرورت های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوۀ هستی انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستیِ انسان و حقیقت یا ناپوشیدگی و با روشی توصیفیتحلیلی سعی در تبیین ضرورت ها و امکان های روایت به مثابه زبان، امکان ها و ضرورت های مونتاژ سینمایی بر مبنای حضور نامتعین و آموخته های انضمامی برآمده ایم، و در نهایت و پس از بررسی روایت از این سه زاویه روشن خواهد گشت که پروای وجود به مثابه سرشت ذاتی انسان که دغدغۀ حقیقت یا ناپوشیدگی موجود و وجود را دارد، و از آن رو که باهمبودن و لذا زبان به ماهو زبان، و نیز آموخته های انضمامی را ضرورت می بخشد، مبنای بروز رفتاری همچون روایت سینمایی در انسان است.
کلیدواژه روایت، روایت سینمایی، زبان، حضورِ امر حاضر، آموخته‌های انضمامی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت‌مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی beladpas@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved