>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی مطالعه موردی: آگهی های بازرگانی شبکه جم در زمستان 1394  
   
نویسنده بشیر حسن ,حاتمی امیر
منبع رسانه و فرهنگ - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:23 -46
چکیده    هدف از این مقاله بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی می باشد.در این راستا پس از مطالعه تحقیقات پیشین در این حوزه، از مولفه های سبک زندگی بوردیو به منظور ارزیابی مولفه های ترویج سبک زندگی استفاده شده است.مولفه های مورد بررسی در این مدل با تمرکز بر سه طبقه اجتماعی بالا، پایین و متوسط با تکنیک تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق کلیه پیام های بازرگانی پخش شده شبکه جم در زمستان 1394 می باشد.نتایج بررسی نشان داد که هر چهار مقوله مورد بررسی(لوازم داخلی محیط خانه، محیط بیرون خانه، ورزش ها و تفریحات و نقش های منزلتی) سبک زندگی مرتبط با طبقات بالای اجتماعی را ترویج می نمایند.همچنین نتایج بررسی نشان داد که تمرکز اصلی این تبلیغات بر ترویج سبک زندگی منطبق با طبقات بالای اجتماعی در دو مقوله لوازم داخلی محیط خانهو محیط بیرون خانه می باشد
کلیدواژه تبلیغات، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، تحلیل محتوای کمی
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی haatami.amir@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved