>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزه های حقوق کیفری   
سال:1398 - دوره: - شماره:17


  tick  بازخوانی فلسفی جامعه‌شناختی از سوژه انسانی در جرم‌شناسی با تاکید بر نظریه تلفیقی جرم‌شناسی پست‌مدرن - صفحه:271-304

  tick  جرایم علیه صخره‌های مرجانی از منظر حقوقی و بزه‌دیده‌شناختی - صفحه:211-238

  tick  جنایات جنگی و برهم‌کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی - صفحه:67-98

  tick  حق جبران و ترمیم برای بزه‌دیده و چالش‌های فراروی آن در دیوان جنایی بین‌المللی - صفحه:129-160

  tick  حقوق دفاعی متهم در جایگزین‌های تعقیب کیفری - صفحه:161-188

  tick  سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس - صفحه:3-28

  tick  شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن - صفحه:189-210

  tick  عقلانیت جنایی محدودیت‌ها و چالش‌ها با تاکید بر جرائم خشونت‌بار - صفحه:239-270

  tick  مبانی، قلمرو و آثار فقهی حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت‌درمان» - صفحه:29-66

  tick  واکاوی عقد امان در حمایت جانی از کافر مستامَن (قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310 قانون مجازات اسلامی - صفحه:99-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved