>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرآموزش مهارت‌های مطالعه (روش برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش تمرکز و حافظه) بر میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان ایرانی ساکن کشور تاجیکستان  
   
نویسنده وفوری جواد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:146 -163
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش روشهای مطالعه ی برنامه ریزی و مدیریت زمان و روش تمرکز وحافظه بر میزان پیشرفت تحصیلی وانگیزش  پیشرفت دانش‌آموزان ایرانی ساکن کشورتاجیکستان بود. بدین منظور با به کارگیری روش تجربی و طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون چندگروهی، از جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه دانش‌آموزان مدارس ایرانی ساکن در شهر دوشنبه تاجیکستان در مقطع ابتدایی در سال 931392 مشغول به تحصیل بودند، تعداد 60 دانش‌آموز در 3 گروه (2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. دانش‌آموزان هر 3 گروه به پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ داده و معدل نیمسال اول و دوم آنها نیز ثبت شد و افراد گروه‌های آزمایش طی 10 هفته (10 جلسه) آموزش های مربوط به مهارت‌های مدنظر پژوهش را دریافت کردند. پس از مداخله، مجددا دانش‌آموزان پرسشنامه انگیزش پیشرفت را تکمیل نمودند و معدل جدید آنها نیز ثبت شد. در نهایت داده­های پژوهش با استفاده ازآزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (mancova) تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل های آماری دراین زمینه نشان داد، آموزش روش برنامه ریزی ومدیریت زمان برمیزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بی تاثیر است اما بر انگیزش پیشرفت آنها تاثیر گذار می‌باشد. هم چنین آموزش روش تمرکزو حافظه، برمیزان پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت آنها تاثیرگذار می‌باشد.
کلیدواژه روش مطالعه ی برنامه ریزی و مدیریت زمان، روش مطالعه ی تمرکز و حافظه، پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت
آدرس دانشگاه فرهنگیان, پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی, ایران
پست الکترونیکی javadvofouri@gmail.com
 
   The effect of training studying techniques (planning and time management, concentration and memory) on academic achievement and achievement motivation among Iranian students in Tajikistan  
   
Authors V J
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved