>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان  
   
نویسنده نریمانی محمد ,رجب پور مجتبی ,احمدی عذرا ,یاقوتی زرگر حسن ,رستم‌اوغلی زهرا
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1395 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:132 -145
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بین دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان انجام پذیرفت. برای اجرای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای حضور در این پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه ی مشخصات عمومی‌ و دموگرافیک و مقیاس های سلامت روانی (28 –ghq) و علل گرایش به سوء مصرف موادمخدر در جوانان به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان داد 31 نفر (8/7 درصد) از دانش‌آموزان حداقل یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته اند که از این تعداد 26 نفر پسر و 5 نفر دختر بودند. بین برخی از زیرمقیاس های نگرش دانش‌آموزان نسبت به مواد مخدر و مصرف آنان نیز رابطه معنی داری مشاهده شد. بین تمامی‌ خرده مقیاس های سلامت روان و مصرف مواد مخدر نیز رابطه معنی داری مشاهده گردید. با این حال یافته های بدست آمده از آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد تنها متغیرهای جنس، علائم جسمانی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی در مدل مفید بوده و می‌تواند به عنوان پیش بینی کننده مصرف مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه شیوع شناسی، مصرف مواد مخدر، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران. ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور, ایران, دانشگاه مازندران, ایران. آموزش و پرورش شهرستان سمنان, ایران, ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
   Prevalence and factors associated with drug abuse among high school students in Semnan  
   
Authors y h ,n m ,r m ,a o ,r z
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved