>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان  
   
نویسنده ذوالفقاریان عطیه ,خسروی معصومه ,رفیعی نیا پروین ,صباحی پرویز
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:55 -70
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه‌کنترل بود؛ بدین‌منظور، تعداد 50 دانش‌آموز دختر پایه دوم راهنمایی مدارس شهرستان مهدیشهر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در گروه‌های آزمایشی (23 نفر) و گروه کنترل (27 نفر) گمارده شدند. سپس پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر، و انگیزش پیشرفت هرمنس، در مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. طی دوره مداخله، گروه آزمایشی 15 جلسه بازخورد نوشتاری معلم زبان انگلیسی را دریافت کردند، اما گروه کنترل بازخورد نوشتاری معلم را دریافت نکردند. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری، تفاوت معناداری را در آزمودنی‌های گروه آزمایش در متغیر خودکارآمدی و مولفه‌های آینده نگری و سخت کوشی انگیزش پیشرفت، نسبت به گروه کنترل نشان داد. اما آموزش، تفاوت معناداری را بر مولفه‌های اعتماد به نفس و پشتکار انگیزش پیشرفت ایجاد نکرده بود. بنابراین، می‌توان گفت ارائه بازخورد نوشتاری توسط معلم، می‌تواند عملکرد یادگیرندگان را در حوزه‌های انگیزشی و خودکارآمدی ارتقا دهد.
کلیدواژه بازخورد نوشتاری، خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه سمنان, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه سمنان, گروه روان‌شناسی, ایران
 
   The effectiveness of teacher's written feedback on selfefficacy and achievement motivation of students  
   
Authors z a ,kh m ,r p ,s p
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved