>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان  
   
نویسنده پور افقی فرشاد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:20 -38
چکیده    این پژوهش با هدف اصلی ارائه مدل با این رویکرد که سبک زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی می‌توانند پیش بینی کننده‌ی رضایت زناشویی باشد، انجام شد. با توجه به ماهیت فرضیه‌ها، این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در قالب کشف و تبیین مدل پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان ساکن در منطقه شرق تهران در سال 1393 بوده‌اند.در این پژوهش بر مبنای رعایت ملاک‌های علمی و تعداد مـتاهل متغیرهای مورد مطالعه، نمونه پژوهش به تعداد 132 نفر انتخاب و پرسش‌نامه‌های پژوهش بر روی آن‌ها اجرا شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه سبک زندگی (lsq)، پرسش‌نامه سنجش عملکرد خانواده، پرسش‌نامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسش‌نامه درک اجتماعی حمایت شده، استفاده گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا داده های حاصل از اجرای پرسش‌نامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد؛ سپس تمامی اطلاعات با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبک‌های زندگی بر درک اجتماعی، روابط خانوادگی و رضایت زناشویی اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری داشت. همچنین درک اجتماعی بر روابط خانوادگی و رضایت زناشویی اثرمستقیم معناداری داشته و روابط خانوادگی نیز به طور مستقیم بررضایت زناشویی معلمان تاثیرگذار بود (05/0>p). به طورکلی زوجینی که دارای سبک‌های زندگی مناسب، درک اجتماعی بالاتر و روابط خانوادگی مثبت و قوی تری هستند از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار می‌باشند.
کلیدواژه سبک‌های زندگی، درک اجتماعی، روابط خانوادگی، رضایت زناشویی
آدرس اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا, ایران
پست الکترونیکی dr_farshad_p@yahoo.com
 
   The role of lifestyles, social perception and family relationships in predicting of marital satisfaction the young teachers  
   
Authors P F
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved