>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی  
   
نویسنده صبحی قراملکی ناصر ,حاجلو نادر ,محمدی سکینه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1395 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:118 -131
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام پذیرفت. به این منظور پس از انتخاب تصادفی یکی از مراکز پیش دبستانی، تعداد٦٠ نفر از نوآموزان به روش تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون‌های مهارت‌های اجتماعی ماتسون و طرد همسالان طهماسیان اجرا گردید. پس از آن برای گروه آزمایش ١٣ هفته مهارت‌های مربوط به مهارت‌های زندگی سازمان بهزیستی اعمال شد. سپس پس آزمون از طریق تکمیل آزمون‌های طرد همسالان و مهارت‌های اجتماعی اعمال شد. داده‌های خام  با استفاده از روش آماری مانکوا تبیین شد، یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی و رابطه با همسالان و کاهش طرد همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، رفتارهای تکانشی و برتری طلبی می گردد. با توجه به یافته ها، می توان گفت نتایج تحقیق گویای آن است که آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی موثر است.
کلیدواژه سازگاری اجتماعی، مهارت‌های زندگی، کودکان، پیش دبستانی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
   The Effectiveness of life skill training on Social adjustment in preschool children  
   
Authors h n ,s n ,m s
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved