>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی جهت گیری هدف پیشرفت بر اساس سبک های پردازش هویت: بررسی نقش پایه تحصیلی  
   
نویسنده هاشمی نصرت آباد تورج ,واحدی شهرام ,دبیری سولماز
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:137 -152
چکیده    جهت گیری هدف و عوامل موثر و مرتبط با آن یکی از مسایل انگیزشی مهم است که امروزه در امر تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی جهت گیری های هدف بر اساس سبک های پردازش هویت با در نظرگرفتن پایه های تحصیلی دانش آموزان بود. نمونه ای مشتمل بر 194 دانش آموز دختر به روش خوشه ای چندمرحله ای از میان دانش آموزان مقطع اول و چهارم (پیش‌دانشگاهی) دبیرستان آموزش و پرورش منطقه پنج شهر تهران انتخاب شده و به پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت، پرسشنامه سبک های هویت پاسخ دادند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که بدون در نظرگرفتن پایه های تحصیلی، سبک هویت اطلاعاتی در پیش بینی جهت گیری تبحری و سبک هویت هنجاری در پیش بینی جهت گیری عملکردگرایی و عملکرد اجتنابی نقش مثبت و معناداری دارند. با در نظر گرفتن پایه تحصیلی دانش آموزان تفاوتی در سهم سبک های هویت برای پیش بینی جهت گیری هدف تبحری و عملکردگرایی نسبت به کل گروه مشاهده شد که این نتیجه می تواند نشان دهنده نقش تعدیل‌کنندگی پایه‌های تحصیلی در پیش بینی جهت گیری های هدف بر اساس سبک های هویت باشد.
کلیدواژه جهت گیری اهداف ,سبک های پردازش هویت ,پایه تحصیلی
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی sh_dabiri1016@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved