>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نگرانی آسیب شناختی (مرضی) دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان  
   
نویسنده محمودعلیلو مجید ,موحدی یزدان ,خرازی نوتاش هانیه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:86 -101
چکیده    فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده ی دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی با نگرانی آسیب شناختی در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام شد. تعداد 670 دانش‌آموز (315 دختر و 355 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تبریز به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ی اضطراب امتحان پاسخ دادند. سپس تعداد 183 دانش‌آموز که طبق معیار نقطه برش پرسشنامه مبتلا به اضطراب امتحان بودند، علاوه بر اطلاعات دموگرافیک به پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی ولز و کارترایت، نگرانی پنسلوانیا و اضطراب امتحان اسپیل برگر پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد. بین نمرات افراد در مولفه‌های باورهای فراشناختی با نگرانی آسیب شناختی و اضطراب امتحان همبستگی مثبت معناداری وجود داشت، به عبارتی، با افزایش نمره ی فرد در مقیاس باورهای فراشناختی، نگرانی آسیب شناختی و اضطراب امتحان فرد نیز بیشتر می‌شود. هم چنین، رابطه ی نمره کلی با نمرات افراد در ابعاد کنترل ناپذیری و خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی معنی داری بود (p < 0.01). باورهای فراشناختی از عوامل موثر در سلامت روانی دانش‌آموزان است و می‌توان با تغییر فراشناخت‌هایی که شیوه ناسازگارانه ی تفکرات منفی را زیاد می‌کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می‌گردند به بهبود وضعیت سلامت روانی دانش‌آموزان کمک کرد.
کلیدواژه باورهای فراشناختی ,نگرانی آسیب شناختی ,اضطراب امتحان ,دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved