>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه‌ی آن با تعلل‌ورزی و پرخاشگری در دانش‌آموزان  
   
نویسنده کیامرثی آذر ,آریا پوران سعید
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:67 -85
چکیده    اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات دانش‌آموزان در سال‌های اخیر است. هدف این پژوهش بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه‌ی آن با تعلل‌ورزی تحصیلی و پرخاشگری دانش‌آموزان سال اول دبیرستان بود. به همین منظور، 406 دانش‌آموز دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی نسخه‌ی دانش آموز و پرسشنامه پرخاشگری اهواز را تکمیل نمودند. روش پژوهش زمینه‌یابی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که 4/72 درصد دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل بدون اعتیاد به اینترنت، 4/23 درصد در معرض اعتیاد به اینترنت و 2/4 درصد دارای اعتیاد به اینترنت بوده‌اند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با تعلل‌ورزی تحصیلی و پرخاشگری رابطه‌ی مثبت وجود داشت. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که تعلل‌ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان معتاد به اینترنت و دانش‌آموزان در معرض اعتیاد به اینترنت بیشتر از دانش‌آموزان بدون اعتیاد به اینترنت بوده است؛ همچنین پرخاشگری در دانش‌آموزان معتاد به اینترنت بیشتر از دانش‌آموزان بدون اعتیاد به اینترنت بوده است. بنابراین توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت و متغیرهای مرتبط با آن (مخصوصاً تعلل‌ورزی تحصیلی و پرخاشگری) در دانش‌آموزان دبیرستان اهمیت خاصی برای پژوهشگران و مشاوران مدرسه دارد.
کلیدواژه اعتیاد به اینترنت ,تعلل‌ورزی تحصیلی ,پرخاشگری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, ایران, ملایر, استادیار گروه روان شناسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved