>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی  
   
نویسنده رنجبر جبار ,ترخان مرتضی ,طاهر محبوبه ,حسین خانزاده عباسعلی ,عیسی‌پور مهدی
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:29 -54
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودپنداره و احساس تنهایی دانش‌آموزان با آسیب‌شنوایی است. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر با آسیب شنوایی مقطع راهنمایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 90-1389 بود. نمونه‌ای به حجم 30 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جای دهی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ازمقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی و مقیاس خودپنداره راجرز استفاده شد و برای گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های ارتباطی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای برگزار شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب کاهش احساس تنهایی و افزایش میزان خودپنداره دانش‌آموزان با آسیب شنوایی می‌شود. این نتایج می‌تواند پشتوانه‌ای برای کاربست آموزش مهارت‌های ارتباطی درکنار دوره‌های آموزش تحصیلی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی باشد.
کلیدواژه مهارت‌های ارتباطی ,خودپنداره ,احساس تنهایی ,آسیب شنوایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved