>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی  
   
نویسنده یار محمدی واصل مسیب ,رشید خسرو ,بهرامی فرشته
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:122 -135
چکیده    هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی بود. روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل: کلیه‌ی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان همدان است. نمونه‌ی پژوهش شامل 25 نفرگروه آزمایش و 25 نفرگروه کنترل است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و آموزش از طریق بازی برروی گروه آزمایش انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه‌ی نگرش ریاضی ایکن(1971) جمع آوری شد. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که آموزش از طریق بازی باعث بهبود نگرش دانش آموزان به درس ریاضی شده است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور بهبود نگرش ریاضی، باید به نقش عوامل انگیزشی به ویژه نگرش ریاضی توجه کرد و روش های آموزشی ریاضی را در مسیر ایجاد علاقه به این درس سوق داد.
کلیدواژه آموزش از طریق بازی ,نگرش ریاضی ,دانش‌آموزان ابتدایی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved