>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی  
   
نویسنده قوامی مرجان ,فاتحی زاده مریم ,فرامرزی سالار ,نوری امامزاده یی اصغر
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:61 -73
چکیده    هدف پژوهش، بررسی تاثیر روایت درمانی بر میزان اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش، نیمه تجربی و از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 30 آزمودنی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شد. ابتدا همه‌ی نمونه‌ها به پرسشنامه‌ی اضطراب اجتماعی و پرسشنامه عزت‌نفس پاسخ دادند و سپس برنامه روایت درمانی برای گروه آزمایش در هشت جلسه اجرا شد و در نهایت، پس‌آزمون از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و به منظور تجزیه‌ و تحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که روایت درمانی به‌طور معناداری بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس گروه آزمایش موثر بوده است.
کلیدواژه اضطراب اجتماعی ,عزت‌نفس ,روایت درمانی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه فرهنگیان خوراسگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved