>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی  
   
نویسنده نریمانی محمد ,عینی مجتبی ,دهقان حمیدرضا ,غلامزاده حانیه ,صفاری نیا مجید
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:164 -180
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش دوره‌ی متوسطه‌ی شهر اردبیل بود. نوع پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی متوسطه‌ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91-1390 بودند. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 80 نفر (40 تیزهوش و40 عادی)، انتخاب و همتا شدند. برای جمع‌آوری داده ها از دو پرسش‌نامه‌ی ابعاد شخصیتی neo-ffi)) و پرسش‌نامه‌ی خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند -متغیری(مانوا) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که از ابعاد شخصیت، دو مولفه‌ی روان رنجورخویی و وظیفه شناسی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنا داری دارد علاوه بر این در متغیر خود کارآمدی بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود داشت (001/0 > p). نتایج این پژوهش نشان داد دانش‌آموزان تیزهوش از وظیفه‌شناسی و خودکارآمدی بالاتری نسبت به دانش‌آموزان عادی برخوردارند که این امر در تعهد نسبت به انجام کارهای درسی و مسولیت پذیری بالاتر و به نوبه‌ی خود با سلامت این گروه در ارتباط است.
کلیدواژه ابعاد شخصیت ,خودکارآمدی ,تیزهوش
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved