>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی بر اساس مهار‌ت‌های زندگی در دانش‌آموزان  
   
نویسنده نجفی محمود ,بیگدلی ایمان الله ,دهشیری غلامرضا ,رحیمیان بوگر اسحق
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:144 -163
چکیده    هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی بر اساس مهار‌ت‌های زندگی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. 800 دانش‌آموز با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسش‌نامه های مهار‌ت‌های زندگی و آسیب‌های اجتماعی محقق ساخته روی آنها اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهار‌ت‌های زندگی و آسیب‌های اجتماعی رابطه‌ی منفی معنا دار وجود دارد. رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر کنترل هیجانات وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی 29 درصد از واریانس آسیب‌های اجتماعی را تبیین می‌کند. پس از آن مهارت خودآگاهی، تفکر خلاق، ارتباط بین فردی به ترتیب نقش مهم و معناداری در پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی داشتند و در مجموع این متغیرها 34 درصد از تغییرات آسیب‌های اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، آگاهی از مهارت‌های زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و می‌توان با افزایش آگاهی دانش‌آموزان از این مهار‌ت‌ها نسبت به پیشگیری از آسیب‌ها اقدام کرد.
کلیدواژه مهار‌ت‌های زندگی ,آسیب‌های اجتماعی ,دانش‌آموز
آدرس دانشگاه سمنان, استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه الزهرا (س), استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه سمنان, استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved