>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق  
   
نویسنده خجسته مهر رضا ,ممبینی جعفر ,اصلانی خالد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:57 -75
چکیده    هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در فرزندان پسر خانواده‌های عادی و طلاق است. جامعه ی آماری این مطالعه را تمام دانش‌آموزان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق شهر اهواز در سال تحصیلی 91-90 تشکیل داده است. از این جامعه ی آماری، نمونه ای به تعداد 240 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش‌نامه ی نگرش به ازدواج براتن و روزن (mas)، پرسش‌نامه ی نگرش به طلاق کینایرد و جرارد (ads)، پرسش‌نامه ی دلبستگی به والدین و همسالان (ippa) و پرسش‌نامه ی جمعیت شناختی محقق ساخته استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر نگرش مثبت تر فرزندان پسر خانواده‌های عادی به ازدواج و دلبستگی بیشتر به همسالان و نیز نگرش منفی تر آنها به پدیده‌ی طلاق از تحلیل واریانس چندمتغیری (manova) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش پسران خانواده‌های عادی نسبت به ازدواج مثبت تر و نسبت به طلاق منفی تر بود. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان می دهد که بین پسران خانواده‌های عادی و طلاق از نظر دلبستگی به همسالان تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج به دست آمده و مضامین آموزشی و درمانی حاصل از این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه نگرش ,ازدواج ,طلاق ,دلبستگی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved