>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان  
   
نویسنده امیدوار هدایت ,امیدوار خسرو ,امیدوار عظیم
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:6 -22
چکیده    هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزشی راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. این پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون اجرا شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی شهرستان اردبیل تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی این پژوهش شامل 30 دانش‌آموز بود که به صورت تصادفی ساده از بین مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه (15 نفر)، قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده ها از مقیاس سلامت عمومی گلد برگ و انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس استفاده شد. داده های جمع‌آوری شده با تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر مولفه‌های سلامت روان تاثیر دارد. با توجه به این که زمان یک منبع محدود به شمار می‌آید لزوم مدیریت آن، به خصوص در محیط های آموزشی و برای دانش‌آموزان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کلیدواژه مدیریت زمان ,سلامت روانی ,انگیزش ,پیشرفت تحصیلی و دانش آموزان
آدرس آموزش و پرورش استان اردبیل, کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، آموزش و پرورش استان اردبیل, ایران, اداره‌ی کل بهزیستی استان اردبیل, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، اداره‌ی کل بهزیستی استان اردبیل, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی azim_omidvar@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved