>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش‌آموزان: چالش‌ها و راهکارها  
   
نویسنده فرزانه جبراییل
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:154 -169
چکیده    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات برنامه ریزی درسی، خودآموزی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش‌آموزان است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی است. برای وصول به هدف از بین جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان آموزش از راه دور شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 88-1387 بودند، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 112 دانش‌آموز انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، از دو پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته استفاده‌شد. نتایج پژوهش نشان‌داد که دانش‌آموزان در همه‌ی سیوالات پژوهشی (خودآموزی، برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خود ارزیابی نموده اند. براساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که برای توسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور در آموزش و پرورش زمینه‌های لازم ارایه شده در زیر را باید تامین کرد: 1- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامه‌های دولتی کامل تدوین و اجرا گردد. 2- برای فعالیت سیستم آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم است قانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. 4- در سیستم آموزش از راه دور اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور روش‌های تدریس، روش‌های علمی‌و سایر روش‌ها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم‌های کنترل فردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.
کلیدواژه آموزش از راه دور ,دانش‌آموزان ,خودآموزی ,برنامه ریزی درسی ,ارزشیابی
آدرس دانشگاه پیام نور, دکتری تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور مرکز اردبیل, ایران
پست الکترونیکی farzane.j452@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved