>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسیله بر سلامت روان و سبک‌های تربیتی مربیان پیش‌دبستانی  
   
نویسنده شکوهیی یکتا محسن ,اکبری زردخانه سعید ,شاه محمدی خدیجه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:98 -117
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم و حل مسیله بر سلامت روان و سبک‌های تربیتی مربیان پیش‌دبستانی بود. نمونه گیری به‌صورت غیرتصادفی بود. گروه نمونه شامل ?? نفر از مربیان زن مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران بودند. مطالعه‌ی حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک‌گروهی است. پس از اعلام آمادگی مربیان برای شرکت در پژوهش، کارگاه‌های آموزشی، هفته‌ای یک بار در بیست و یک جلسه‌ی دو ساعته برگزار شد. بسته‌ی مداخلاتی مورد استفاده شامل دو بخش آموزش حل مسیله و آموزش مدیریت خشم بود. ابزارهای سنجش نیز عبارت بودند از: پرسش‌نامه سلامت روانی- 28، سیاهه خشم حالت- صفت و مقیاس روش‌های تربیتی معلمان، قبل از شروع و بعد از اتمام دوره آموزش، مربیان پرسش‌نامه‌های مذکور را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که شرکت مربیان در کارگاه‌ها، به افزایش حل مسیله، کاهش پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و استرس آنان منجر شده است و هر دو میانگین بهزیستی و درماندگی روان‌شناختی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار داشتند؛ ولی خرده‌مقیاس‌های خلق و خوی خشمگینانه، کنترل خشم درونی و بیرونی بین دو مرحله تفاوت معنادار نشان ندادند. یافته‌ها مبین آن است که این مداخلات نسبتاً ثمربخش بوده است، هرچند که تغییر ویژگی‌های شخصیتی پایدار نیازمند برنامه‌های طولانی مدت و پیگیری‌های مداوم‌تر است.
کلیدواژه کنترل خشم ,روش حل مسیله ,سلامت روانی ,روش‌های تربیتی
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved