>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط  
   
نویسنده رحمانی سامان ,مصرآبادی جواد ,زوار تقی
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:81 -97
چکیده    تشخیص ویژگی‌های دانش‌آموزان منضبط وغیر منضبط از اولین گام‌های مدیریت کلاس اثربخش است. در این راستا هدف از این پژوهش تعیین تفاوت دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط از لحاظ هوش هیجانی و ذهن‌خوانی است. نمونه‌ی این پژوهش 384 نفر از دانش‌آموزان دوره‌ی‌ متوسطه‌ی سال تحصیلی90-89‌ شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسولین مدرسه استفاده شد. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون -کوهن استفاده گردید. داده‌های به دست آمده با آزمون‌های manova و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ترکیب نمرات هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان دادند که بین دو گروه دانش‌آموزان از لحاظ متغیرهای هوش هیجانی و ذهن‌خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی بالا منجر به کاهش مشکلات انضباطی شده و وجود دانش‌آموزانی با ذهن خوانی بالا موجب بروز مشکلات انضباطی در مدارس می‌شود.
کلیدواژه هوش هیجانی ,ذهن خوانی ,بی انضباطی
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی تبریز, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, استادیار مدیریت آموزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved