>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه‌ی باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان  
   
نویسنده حجازی الهه ,صادقی ناهید ,شیرزادی فرد میثم
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:43 -61
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی بود. به همین منظور، 655 دانش‌آموز دختر و پسر رشته‌های نظری از دبیرستان‌های شهر تهران به روش خوشه‌ای انتخاب شدند و به سیاهه‌ی باورهای اساسی (bbi)، مقیاس ادراک والدین (pops)، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس‌های عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون چندمتغیری گام به گام نشان داد که باور به دنیای معنادار، باور به خود مطلوب، ادراک گرمی والدین و ادراک از حمایت والدین از خود مختاری با بهزیستی ذهنی رابطه‌ی مثبت دارد. باور به دنیای معنادار به همراه ادراک گرمی والدین، باور به خود مطلوب وادراک حمایت والدین از خود مختاری 51 درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی را تبیین می‌کند. بر اساس این یافته‌ها تلاش برای ایجاد باورهای مثبت و بهینه سازی روابط والدینی با ارتقا سطح بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان همراه است.
کلیدواژه باورهای اساسی ,ادراک از روابط والدینی ,بهزیستی ذهنی
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار روان‌شناسی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved