>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی‌های روان‏سنجی‏‏ پرسش‌نامه‏ ی محیط یادگیری سازنده‏ گرا‏  
   
نویسنده برزگر بفرویی کاظم ,شیخ الاسلامی علی
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:6 -24
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی‏‏ پرسش‌نامه‏ی محیط یادگیری سازنده‏گرا، شامل: پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور آماده‏سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی انجام شده است. بدین منظور، نمونه‏ای متشکل از 646 دانش‏آموز‏ دبیرستانی (328 دانش‏آموز‏ دختر و 318 دانش‏آموز‏ پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای از بین دبیرستان‏های شهرستان یزد انتخاب شدند و با پرسش‌نامه‏ی محیط یادگیری سازنده‏گرا‏ مورد آزمون قرار گرفتند. پایایی این ابزار بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی همسو با پژوهش‌های قبلی به استخراج 5 عامل انجامید. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این ساختار 5 عاملی برازش قابل قبولی با داده‏ها دارد. بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‏سنجی‏‏ مطلوب، پرسش‌نامه‏ی محیط یادگیری سازنده‏گرا‏ می‏تواند در پژوهش‌های مربوط به ادراک از محیط کلاس به کار رود.
کلیدواژه پرسش‌نامه ‏ی محیط یادگیری سازنده‏ گرا ,پایایی ,روایی
آدرس دانشگاه یزد, استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, استادیار گروه علوم تربیتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved