>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی باورهای فراشناختی در دانش‌آموزان تیز هوش و عادی  
   
نویسنده میکاییلی نیلوفر ,پاکپور فریدون ,گنجی مسعود
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:104 -113
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی باورهای فراشناختی در دانش‌آموزان تیز هوش و عادی بود. در این پژوهش 60 دانش‌آموز پسر در دو گروه 30 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضیه‌ی تحقیق عبارت از این بود که بین دانش‌آموزان تیز هوش و عادی در باورهای فراشناختی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. برای سنجش فرضیه از پرسشنامه‌ی فراشناختی 30 سوالی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانش‌آموزان تیز هوش و عادی در باورهای فراشناختی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین دانش‌آموزان تیز هوش و عادی در خرده عامل‌های خودآگاهی شناختی و باور درمورد نیاز به کنترل افکار، تفاوت معنی‌دار وجود دارد اما در عامل‌های اعتماد شناختی، باورهای مثبت درمورد نگرانی و باورهای منفی درمورد کنترل ناپذیری و خطر، تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. به‌نظر می‌رسد، دانش‌آموزان تیزهوش به‌دلیل برخورداری از سطوح بالاتر هوش، تلاش می‌کنند تا بر نحوه عملکرد ذهنی خود توجه بیشتری نموده و در نتیجه از معیار خودآگاهی بالاتری برخوردار هستند، اما مولفه‌های باورهای مثبت و منفی و اعتماد شناختی ظاهراٌ مستقل از تاثیر هوش قرار دارند.
کلیدواژه باورهای فراشناختی ,تیز هوش ,دانش‌آموزان ,Meta-Cognitive Beliefs ,Talented ,Students
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه‌محقق‌اردبیلی, ایران, کارشناسی ارشد روان‌شناسی , کارشناسی ارشد روان‌شناسی , ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, استادیار آمار، دانشگاه محقق اردبیلی , ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved