>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی وضعیت نیروی انسانی برنامه تربیت بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس شهر تهران  
   
نویسنده ارجمندنیا علی اکبر ,غیاثی ندوشن سعید
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:27 -49
چکیده    مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی  وضعیت نیروی انسانی برنامه تربیت بدنی در مدارس ویژه کم توان ذهنی شهر تهران به اجرا درآمد. در این تحقیق که به روش تحقیق و توسعه (r & d ) اجرا شده است، پس از تشکیل کمیته ارزیابی و روشن ساختن هدف های مورد ارزیابی، عوامل مورد ارزیابی، ملاک ها، و وزن آنها مشخص شدند. عواملی که در نهایت بر روی آنها توافق به عمل آمد عبارت بودند از: مربی تربیت بدنی، مدیر مدرسه، کمیته فنی انضباطی مسابقات ورزشی سازمان ،و انجمن ورزشی کم توان ذهنی سازمان. پس از تعیین معیارهای قضاوت درباره هر یک از عوامل، منابع اخذ داده ها مشخص گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار های محقق ساخته جمع آوری گردیدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه ویژه مدیر مدرسه، پرسشنامه ویژه مربی ورزش، پرسشنامه ویژه کارشناسان.این ابزارها بر اساس مستندات موجود در مورد برنامه درسی مورد نظر و متناسب با عوامل مورد ارزشیابی تهیه و تدوین گردیدند. نمونه های مورد بررسی عبارت بودند از 20 مدیر و20معلم ورزش از 20 مدرسه ویژه کم توان ذهنی شهر تهران که به صورت گزینشی انتخاب شده بودند.کلیه کارشناسان حوزه ستادی نیز به روش تمام شماری انتخاب شدند.نتایج بررسی ها و تحلیل ها که به صورت کمی و کیفی انجام شده بود نشان داد که مجموع وزن های مشاهده شده در ارتباط با کل برنامه عبارت بود از 6/36% (از 100 درصد). می توان این گونه نتیجه گرفت که برنامه مورد نظر از نظر نیروی انسانی خوب است.
کلیدواژه ارزیابی، برنامه درسی، نیروی انسانی، تربیت بدنی، کم توان ذهنی
آدرس دانشگاه تهران, گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, ایران
 
   Evaluating human capital in physical education curricula for students with intellectual disability in Tehran  
   
Authors Arjmandnia Ali Akbar ,G S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved