>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌های روانی حرکتی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلالات حرکتی: تاکید بر تمرینات نوین  
   
نویسنده دهقانی ماهرخ
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:152 -167
چکیده    هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت‌های روانیحرکتی بنیادی (مهارت‌های دستکاری و جابجایی) دانش آموزان پسر مبتلا به اختلالات حرکتی بود. جامعه مورد نظر در این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 10 سال دارای اختلال حرکتی شهر تهران در سال تحصیلی 97 - 96 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. در نهایت 20 نفر که متناسب با اهداف تحقیق بودند انتخاب و به صورت همگن و مساوی بر اساس پیش آزمون مهارت حرکتی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان از چک لیست آزمون اولریخ استفاده شد. سپس گروه تجربی تحت تاثیر تمرینات وای فیت قرار گرفتند. تمرینات به مدت 8 هفته طی دو روز در هفته در جلسات 55 دقیقه ای اجرا شد. از آزمون کلموگروفاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع‌ها و از تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین باقیمانده نمرات مهارت‌های حرکتی بنیادی آزمودنی ها برحسب عضویت گروهی تفاوت معنی داری مشاهده می‌شود (p<0.01). بنابراین، با ارائه مداخلات مرتبط می‌توان مهارت‌های حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلالات حرکتی را توسعه داد.
کلیدواژه برنامه تمرینات وای فیت، اختلالات حرکتی، مهارت‌های روانی - حرکتی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
پست الکترونیکی m.dehghani@uma.ac.ir
 
   The Effect of Wii Fit exercises on psychomotor skills of male students with movement disorders: Emphasis on new exercises  
   
Authors d m
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved