>
Fa   |   Ar   |   En
   جنسیت و زبان: چگونگی بیان اهمیت در سخنرانی های علمی کلاسی انگلیسی  
   
نویسنده زارع جواد ,کیوانلوشهرستانکی زهرا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:215 -242
چکیده    با توجه به اهمیت سخنرانی علمی در نظام آموزش عالی امروز، هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های زبانی سخنرانی‌های علمی کلاسی انگلیسی است که استادان دانشگاه در هر جلسه بکار می‌برند. به‌طور خاص، این پژوهش کوشیده چگونگی پررنگ کردن مطالب مهم سخنرانی‌های کلاسی انگلیسی توسط استادان مرد و زن را بررسی کند. انجام این پژوهش مبتنی بر یک روش پژوهش پیکره‌محور، ترکیبی از طرح اکتشافی و تجزیه‌وبررسی کلامی است. برای این هدف، پیکرهء بیس با 160 سخنرانی علمی بررسی شد. نتیجهء بررسی ویژگی‌های کلامی این سخنرانی‌‌ها نشان داد، صرف‌نظر از جنسیت سخنران، اهمیت مطلب را میتوان با استفاده از پنج روش (1) سازماندهی کلام، (2) وضعیت مطلب، (3) پوشش موضوع، (4) ارتباط با امتحان و (5) هم‌کنش با مخاطب بیان کرد. افزون بر این، نتایج نشان داد، بیان اهمیت به بایستگی آشکارا و با استفاده از صفات و قیود ارزیابی انجام نمی‌شوند. همچنین، مشخص شد جهت‌گیری نشانگر به متن، ارائه‌کننده و هم‌کنشی تا حد زیادی به‌نوع نشانگر بستگی دارد. افزون بر این، یافته‌ها حاکی از این است که استادان زن بیشتر از استادان مرد به هم‌کنش با مخاطب گرایش دارند.
کلیدواژه سخنرانی علمی، سازماندهی کلام، همکنش با مخاطب، زبان ارزیابی، پیکره‌محور
آدرس دانشگاه کوثر, گروه زبان انگلیسی, ایران, مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین, گروه کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی z.keivanloo@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved